3Tillbaka

Københavns Kommunes cykelregnskab

Kommunens del af regnskabet er en status over de forhold, som cyklisterne anser for at være de vigtigste, beskrevet gennem nøgletal. Det er samtidig en information til cyklisterneom de planer kommunen har på de aktuelle områder.


Syfte/Mål
At følge udviklingen i cykeltrafikken, informere om eksisterende og planlagte forhold samt indhente cyklisters vurdering heraf.

Genomförande
Cykelregnskabet er både Københavns Kommunes og cyklisternes regnskab. Kommunens del af regnskabet er en status over de forhold, som cyklisterne anser for at være de vigtigste, beskrevet gennem nøgletal. Områderne er udpeget i samarbejde med en gruppe cyklister i forbindelse med den første udgave af cykel-regnskabet, der dækkede 1995. Det er samtidig en information til cyklisterne om de planer, kommunen har på de aktuelle områder og om de initiativer, der er iværksat siden sidste cykelregnskab udkom. Cykelregnskabet dækker en to-årig periode. Regnskabet består af 10 nøgletal:-Hvor mange cykler (procent der cykler til arbejde, cykel- og biltrafikarbejde)-Oversigt over eksisterende og planlagte cykelstier (antal km)-Grønne cykelstier og cykelruter (antal km)-Vedligeholdelse (årlige beløb anvendt)-Sikkerhed og tryghed (antal alvorligt tilskadekomne, antal lyskryds med cyklistprioritering)-Cykelparkering-Profil af trafikanter.Cyklisternes holdninger og meninger måles gennem en interviewundersøgelse, som gennemføres i forbindelse med hvert cykelregnskab. Siden 1996 er der foretaget fire repræsentative spørgeundersøgelser blandt københavnske cyklister i forbindelse med cykelregnskabet for Københavns Kommune. Den seneste undersøgelse – hvor knap 400 cyklister deltog – er foretaget i efteråret 2000. Disse cyklister cykler alle mindst én gang om ugen og hovedparten næsten hver dag.

Resultat
For en række emner er cyklisternes mening indhentet. Det drejer sig om følgende: København som cykelby Cyklisternes tryghed Cyklisternes mængde Vedligeohldelse af cykelstier Vedligeholdelse af veje Mulighed foir at kombinere cykel og kollektiv transport Cykelparkering i byen Kommunens information om trafikplanlægning Ca.. 1/3 af de interviewede har rådighed over en bil til daglig, men kun lidt over halvdelen af dem, benytter bilen til daglig. Det passer meget godt med andre undersøgelser, der viser, at omkring halvdelen af de køben-havnske bilejere kun bruger bilen til fritidsformål. To tredjedele af hverdagsbilisterne giver imidlertid udtryk for, at de godt kan overtales til at stille bilen, hvis en række forhold for cyklister blev forbedret. De hyppigst nævnte forhold er: -bedre og flere cykelstier -prioritering af cyklister -bedre trafikkultur og -færre biler Derudover nævnes en række forhold som vedligeholdelse, cykelparkering, før-grønt for cyklister, nedsat hastighed, bedre kombination med bus og tog, og højere parkeringsafgifter. Dertil kommer de mere fantasifulde forslag om bedre vejr, medvind osv. Der er faktisk ikke den store forskel på de svar, bilisterne giver, og de ønsker cyk-listerne har til forbedring af forholdene for cyklister. Forskellen ligger i, at cyklis-terne er mere tilfredse med forholdene. En del af opgaven er måske at lokke bilisterne til at prøve at cykle i København. Det er en væsentlig del af indholdet i den årlige “Vi cykler til arbejde” kampagne, som Københavns Kommune deltager i.

Förslag till fortsatt arbete


Rapportering


Projektägare
Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park

Deltagare
Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park

Kontaktperson
Namn: Maria Helledi Stephansen
Arbetsplats: Københavns Kommune, Vej & Park
Telefon: +45 33 66 34 96
E-mail: maste@btf.kk.dk

Startår
1996

Slutår